1969 - Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 lipca 1969 roku Biblioteka rozpoczęła swoją działalność, jako Biblioteka Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Dysponowała niewielkim lokalem przy ul. 3 Maja 54.


1971 - Przeprowadzka do budynku na ul. Sienkiewicza 51.


1972 - Pierwsze szkolenia użytkowników z zakresu Przysposobienia bibliotecznego.


1976 - Powołanie samodzielnej Biblioteki Instytutu Chemii.


1977 - Zatwierdzenie przez Senat Uczelni struktury organizacyjnej, z podziałem na trzy oddziały: Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, Informacji Naukowej, Udostępniania Zbiorów.
Kolejna przeprowadzka do pawilonów na ul. Orlicz-Dreszera.
Powstanie Biblioteki Wydziału Rolniczego.


1991 - Otwarcie Czytelni Wydziału Humanistycznego.


1992 - Powołanie Rady Bibliotecznej.


1993 - Komputeryzacja Biblioteki (polski system UNIKAT).
Powstanie Biblioteki Instytutu Historii.


1996 - Wdrażanie kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB (jako pierwszy zainstalowano komputerowy moduł opracowywania zbiorów).
Powstanie Czytelni Instytutu Filologii Polskiej.


1997 - Utworzenie Oddziału Konserwacji Zbiorów.
Rozpoczęcie prac nad bibliograficzną bazą danych Problemy Niepełnosprawnych.


1998 - Uzyskanie dostępu do Internetu przez połączenie modemowe.
Prenumerata pierwszych abstraktowych baz danych na dyskietkach.
Rozpoczęcie prac nad Bibliografią publikacji pracowników Akademii Podlaskiej (system Promax).


1999 - Rozpoczęcie budowy nowego gmachu Biblioteki.
Katalog komputerowy dostępny dla Czytelników.
Uruchomienie strony www Biblioteki.


2000 - Początek udostępniania baz danych na dyskach optycznych. W Oddziale Informacji Naukowej udostęniano bazy: Agro, SIGŻ, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism.


2001 - Dostęp w lokalnej sieci uczelnianej do elektronicznych wersji pełnych tekstów artykułów z czasopism (z baz danych: Science Direct, Springer);
Wdrożenie modułu gromadzenia zbiorów.


2003 - Przeniesienie Wypożyczalni do nowego budynku.


2004 - Przeniesienie Biblioteki do nowej siedziby. Uroczyste otwarcie Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej 12 maja 2004 roku.
Uruchomienie komputerowego systemu wypożyczeń.
Zbiory Biblioteki dostępne w Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich (KaRo), w ramach protokołu Z39.50.
Udostępnienie w sieci bibliograficznej bazy danych Publikacje Pracowników.


2005 - Udostępnienie w sieci bibliograficznej bazy danych Problemy Niepełnosprawnych.


2006 - Uruchomienie pełnego modułu katalogu OPAC (wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacje i prolongaty, opcja powiadamiania Czytelników poprzez e-mail). Możliwość samodzielnego zapisu do Biblioteki przez Inernet.
Uhonorowanie Biblioteki medalem The Computerworld Honors Program w kategorii Education & Akademia za starania i osiągnięcia w dziedzinie komputeryzacji;
Otwarcie Galerii Akademickiej Przestrzeń Sztuk w holu Biblioteki.


2007 - Katalogowanie dokumentów w formacie MARC 21;
Utworzenie biblioteki cyfrowej Rozprawy Doktorskie AP (oprogramowanie Greenstone Digital Library).


2008 - Wprowadzenie dla studentów szkolenia on-line z Przysposobienia bibliotecznego, razem z testem sprawdzającym;
Uruchomienie programu E-czytelni@, gromadzącego i udostępniającego w Internecie zbiory osobom niepełnosprawnym wzrokowo.
Przystąpienie do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT).


2010 - Włączenie zasobów E-czytelni w skład Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, platformy cyfrowej materiałów dydaktycznych dla studentów niepełosprawnych.
Przystąpienie do kampanii Cała Polska czyta dzieciom (jako pierwsza biblioteka akademicka).


2011 - Pełna współpraca w zakresie tworzenia haseł i rekordów bibliograficznych w ramach Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT).
Biblioteka członkiem Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Biblioteka na portalu społecznościowym Facebook.


2012 - Biblioteka Główna wyróżniona przez Fundację ABC XXI za przygotowanie II edycji akcji Książka dla żaka i przedszkolaka, zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom.


 2013 - Zmiana struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego UPH:

  • włączenie zbiorów Czytelni Czasopism (I p.) do zbiorów Czytelni Wydawnictw Ciągłych (II p.)
  • likwidacja bibliotek specjalistycznych: Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej i Instytutu Neofilologii oraz Biblioteki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych i Instytutu Nauk Społecznych. Przeniesienie ich księgozbioru do Biblioteki Głównej

Podział zbiorów Czytelni Ogólnej na kolekcję humanistyczną i pozostałe dyscypliny nauki.
Utworzenie sali pracy zespołowej.
Opracowanie identyfikacji wizualnej Biblioteki Głównej.
Uczestnictwo Biblioteki Głównej w projekcie Archiwa Przełomu. 787 dokumentów ze zbiorów BG udostępnionych na potrzeby projektu.
Otrzymanie dotacji ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanych w ramach programu DUN na dofinansowanie zadania Rozwój bazy własnej – kompleksowego systemu zarządzania biblioteką PROLIB (501 / P-DUN / 2013).


2014 - Otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DUN (619 / P-DUN / 2014) na utworzenie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


2015 - Udostępnienie w sieci Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach RepoS.


2016 - Otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na System upowszechniania zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UPH poprzez ich digitalizację i publikację internetową (Umowa nr 562/P-DU/2016). 


2019 - Udostępnienie w sieci Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
Rozstrzygnięcie konursu międzyszkolnego na Ekslibris Biblioteki Głównej UPH.
Z okazji jubileuszu 50. lecia uczelni opublikowanie online historii Biblioteki Głównej w pięciu numerach Kwerendy z dekady.
Przystąpienie do projektu „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI", dofinansowanego z funduszy UE.


2021 - Likwidacja Biblioteki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


2022 - Udostępnienie w sieci Bazy Wiedzy UPH: centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników. Do Bazy Wiedzy przemigrowano zasoby Bibliografii Publikacji Pracowników UPH oraz Repozytorium UPH.


 2023 - Zakup i uruchomienie książkomatu.