1969     Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 lipca 1969 roku Biblioteka rozpoczęła swoją działalność, jako Biblioteka Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Dysponowała niewielkim lokalem przy ul. 3 Maja 54.

1971     Przeprowadzka do budynku na ul. Sienkiewicza 51.

1972     Pierwsze szkolenia użytkowników z zakresu Przysposobienia bibliotecznego.

1976      Powołanie samodzielnej Biblioteki Instytutu Chemii.

1977     Zatwierdzenie przez Senat Uczelni struktury organizacyjnej, z podziałem na trzy oddziały: Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, Informacji Naukowej, Udostępniania Zbiorów;
Kolejna przeprowadzka do pawilonów na ul. Orlicz-Dreszera;
Powstanie Biblioteki Wydziału Rolniczego.

1991     Otwarcie Czytelni Wydziału Humanistycznego.

1992     Powołanie Rady Bibliotecznej.

1993     Komputeryzacja Biblioteki (polski system UNIKAT);
Powstanie Biblioteki Instytutu Historii.

1996     Wdrażanie kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB (jako pierwszy zainstalowano komputerowy moduł opracowywania zbiorów);
Powstanie Czytelni Instytutu Filologii Polskiej.

1997     Utworzenie Oddziału Konserwacji Zbiorów;
Rozpoczęcie prac nad bibliograficzną bazą danych Problemy Niepełnosprawnych.

1998     Uzyskanie dostępu do Internetu przez połączenie modemowe;
Prenumerata pierwszych abstraktowych baz danych na dyskietkach;
Rozpoczęcie prac nad Bibliografią publikacji pracowników Akademii Podlaskiej (system Promax).

1999     Rozpoczęcie budowy nowego gmachu Biblioteki;
Katalog komputerowy dostępny dla Czytelników;
Uruchomienie strony www Biblioteki.

2000     Początek udostępniania baz danych na dyskach optycznych. W Oddziale Informacji Naukowej udostęniano bazy: Agro, SIGŻ, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism.

2001     Dostęp w lokalnej sieci uczelnianej do elektronicznych wersji pełnych tekstów artykułów z czasopism (z baz danych: Science Direct, Springer);
Wdrożenie modułu gromadzenia zbiorów.

2003     Przeniesienie Wypożyczalni do nowego budynku.

2004     Przeniesienie Biblioteki do nowej siedziby. Uroczyste otwarcie Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej 12 maja 2004 roku;
Uruchomienie komputerowego systemu wypożyczeń;
Zbiory Biblioteki dostępne w Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich (KaRo), w ramach protokołu Z39.50;
Udostępnienie w sieci bibliograficznej bazy danych Publikacje Pracowników.

2005     Udostępnienie w sieci bibliograficznej bazy danych Problemy Niepełnosprawnych.

2006     Uruchomienie pełnego modułu katalogu OPAC (wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacje i prolongaty, opcja powiadamiania Czytelników poprzez e-mail). Możliwość samodzielnego zapisu do Biblioteki przez Inernet;
Uhonorowanie Biblioteki medalem The Computerworld Honors Program w kategorii Education & Akademia za starania i osiągnięcia w dziedzinie komputeryzacji;
Otwarcie Galerii Akademickiej Przestrzeń Sztuk w holu Biblioteki.

2007     Katalogowanie dokumentów w formacie MARC 21;
Utworzenie biblioteki cyfrowej Rozprawy Doktorskie AP (oprogramowanie Greenstone Digital Library).

2008     Wprowadzenie dla studentów szkolenia on-line z Przysposobienia bibliotecznego, razem z testem sprawdzającym;
Uruchomienie programu E-czytelni@, gromadzącego i udostępniającego w Internecie zbiory osobom niepełnosprawnym wzrokowo;
Przystąpienie do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT).

2010     Włączenie zasobów E-czytelni w skład Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, platformy cyfrowej materiałów dydaktycznych dla studentów niepełosprawnych;
Przystąpienie do kampanii Cała Polska czyta dzieciom (jako pierwsza biblioteka akademicka).

2011     Pełna współpraca w zakresie tworzenia haseł i rekordów bibliograficznych w ramach Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT);
Biblioteka członkiem Federacji Bibliotek Cyfrowych;
Biblioteka na portalu społecznościowym Facebook.

2012     Biblioteka Główna wyróżniona przez Fundację ABC XXI za przygotowanie II edycji akcji Książka dla żaka i przedszkolaka, zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

2013     Zmiana struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego UPH:
- włączenie zbiorów Czytelni Czasopism (I p.) do zbiorów Czytelni Wydawnictw Ciągłych (II p.);
- likwidacja bibliotek specjalistycznych: Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej i Instytutu Neofilologii oraz Biblioteki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych i Instytutu Nauk Społecznych. Przeniesienie ich księgozbioru do Biblioteki Głównej;
Podział zbiorów Czytelni Ogólnej na kolekcję humanistyczną i pozostałe dyscypliny nauki;
Utworzenie sali pracy zespołowej;
Opracowanie identyfikacji wizualnej Biblioteki Głównej;
Uczestnictwo Biblioteki Głównej w projekcie Archiwa Przełomu. 787 dokumentów ze zbiorów BG udostępnionych na potrzeby projektu;
Otrzymanie dotacji ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanych w ramach programu DUN na dofinansowanie zadania Rozwój bazy własnej – kompleksowego systemu zarządzania biblioteką PROLIB (501 / P-DUN / 2013).

2014     Otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DUN (619 / P-DUN / 2014) na utworzenie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

2015     Udostępnienie w sieci Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach RepoS.

 2016      Otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na "System upowszechniania zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UPH poprzez ich digitalizację i publikację internetową" (Umowa nr 562/P-DU/2016).