Model otwartej komunikacji naukowej (open access communication model) powiązany jest ściśle z pojęciem Nauka 2.0, której rozwój obrazuje poniższa grafika.

Wykres przedstawiający podział pojecia Nauka 2.0 na ruch Open Access (otwarte czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe, repozytoria) i Web 2.0 (serwisy zapełniane treścoiami przez użytkowników: Wikipedia, Academia, Research Gate itp.)


Modele publikowania Open Access

Zielona droga: archiwizacja kopii własnej pracy w otwartych repozytoriach, na stronie autorskiej, blogu lub w serwisie społecznościowym.   Złota droga: publikowanie artykułów w naukowych wrecenzowanych czasopismach z otwartym dostępem. Koszty publikacji ponosi autor lub instytucja finansująca jego badania.

zielona droga otwartego dostępu - infografika   złota droga otwartego dostępu - infografika

Grafika: Politechnika Gdańska

  Grafika: Politechnika Gdańska
   Polityka wydawców

SHERPA/RoMEO : baza zawiera informacje o prawach pozostawianych autorom przez największych wydawców czasopism naukowych w ramach podpisywanych umów o przeniesienie praw autorskich. Przydziela wydawcom jeden z czterech kolorów, stosownie do ograniczeń nakładanych przez stosowane przez nich umowy o przeniesienie praw. Oznaczenia te są szeroko używane przez społeczność Open Access:

  • zielony - możliwość samodzielnej archiwizacji preprintów i postprintów;
  • niebieski - możliwość samodzielnej archwizacji postprintów;
  • żółty - możliwość samodzielnej archiwizacji preprintów;
  • biały - samodzielna archiwizacja nie jest oficjalnie uregulowana.

SHERPA/Juliet : serwis rejestrujący polityki instytucji finansujących badania w zakresie publikacji w otwartym dostępie, samodzielnej archiwizacji w repozytoriach oraz udostępniania danych badawczych. Zasoby można przeszukiwać lub przeglądać według krajów i typów (np. grantodawcy z cOAlition S). 

SHERPA/FACT :  narzędzie, które pozwala porównywać polityki otwartego dostępu przyjęte przez instytucje finansujące badania z politykami czasopism w zakresie otwartego dostępu. Serwis wykorzystuje dane z SHERPA/RoMEO i SHERPA/Juliet.

Transpose : serwis rejestrujący polityki wydawców w zakresie recenzji oraz preprintów, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród autorów, redaktorów i innych grup interesariuszy, rozwijanie nowych praktyk, a także tworzenie zasobów pomagających czasopismom w ustalaniu, udostępnianiu i wyjaśnianiu ich polityk. W serwisie Transpose znaleźć można słowniczek terminów związanych z recenzjami naukowymi oraz preprintami. Serwis prowadzi weryfikację danych poprzez kontakt z redakcją lub wydawcą.
Serwis powstał w ramach grantu przyznanego ASAPbio przez Helmsley Charitable Trust.

MOST Wiedzy : to platforma, na której udostępniane są publikacje z różnych dziedzin nauki. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, spójności oraz możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. To również baza polityk wydawniczych instytucji związanch z tym projektem.

Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP) to rejestr polityk otwartego dostępu obowiązujących w uczelniach oraz instytucjach prowadzących i finansujących badania naukowe.