Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych. Pełnotekstowe konsorcja zagraniczne dostępne są w sieci uczelnianej poprzez system HAN lub usługę VPN. Poniżej, w przeglądarce prezentujemy ogólnodostępne bazy.
BAZY DANYCH
Jeśli nie znasz nazwy bazy, kliknij  WYŚLIJ,
wywołasz spis dostępnych baz.

Lex

Zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Polska Bibliografia Lekarska
Baza danych tworzona jest w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.  Baza oferuje dostęp do opisów bibliograficznych i abstraktów.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie baz danych prosimy kierować do: Oddziału Informacji Naukowej BG

Bazy w testach
cabi CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI).
Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.

Baza w dostępie testowym  w dniach: 01 października - 30 grudnia 2019 roku.


Wejście poprzez EBSCOhost >>