Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych. Pełnotekstowe konsorcja zagraniczne dostępne są w sieci uczelnianej poprzez system HAN lub usługę VPN. Poniżej, w przeglądarce prezentujemy ogólnodostępne bazy.
BAZY DANYCH
Jeśli nie znasz nazwy bazy, kliknij  WYŚLIJ,
wywołasz spis dostępnych baz.

Lex

Zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Polska Bibliografia Lekarska
Baza danych tworzona jest w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.  Baza oferuje dostęp do opisów bibliograficznych i abstraktów.
siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH

Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie baz danych prosimy kierować do: Oddziału Informacji Naukowej BG

Bazy w testach

sustainabilitySustainability Reference Center
to obszerna pełnotekstowa baza danych zawierająca informacje odnośnie zagadnień i wyzwań związanych w ochroną środowiska, naszego wpływu na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, który odpowiada na obecne potrzeby ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety. Z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji, wiedzy i doświadczenia, a także praktyk, niezbędnych do wdrażania zrównoważonego rozwoju przygotowaliśmy bazę danych, której zawartość umożliwi dogłębne zapoznanie się z tematem.   

Tematyka bazy obejmuje informacje za zakresu m.in.:
 • Społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Zarządzania środowiskowego (zarządzania proekologicznego)
 • problemów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska
 • ISO 14000 - certyfikat systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska.
 • Systemu oceny wielokryterialnej budynków LEED ­(z ang. Leadership in Energy and Environmental Design)
 • Recyklingu
 • Energii odnawialnej
 • Ochrony zasobów
 • Przedsiębiorczości społecznej
 • Zrównoważonych praktyk biznesowych
 • Redukcji odpadów

siec Wejście do bazy z sieci UPH internet Wejście do bazy spoza UPH