Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała w 1969 r. Jest największą  w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Udostępnia także zbiory mieszkańcom Siedlec i regionu.


 Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:
 • gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej;
 • organizowanie i doskonalenie dostępu do swoich zbiorów;
 • kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
 • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników;
 • popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych na Uczelni i w regionie; 
 • ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych.

Misja Biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej. Zbiory Biblioteki mają uniwersalny zakres tematyczny. Gromadzi się niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego rodzaje zbiorów. Są to książki, czasopisma, wydawnictwa informacyjne i zbiory specjalne (normy, płyty analogowe i CDksiążki, czasopisma, wydawnictwa "drugiego obiegu", etc.). Biblioteka Główna UPH subskrybuje pełnotekstowe, abstraktowe, bibliograficzne bazy danych, serwisy czasopism pełnotekstowych oraz e-książki. 

Zbiory Biblioteki

Stan na 31 grudnia 2019 r.

Zbiory tradycyjne:

Ogółem w jednostkach inwentarzowych: 485 757, w tym:

 • 449304 książki,
 • 34635 czasopism,
 • 1818 pozostałych zbiorów nieelektronicznych,
 • 377 tytułów czasopism bieżących (papierowe).
Licencjonowane zasoby elektroniczne: 106 993, w tym:
 • 100 baz danych,
 • 6583 czasopism elektronicznych,
 • 98128 książek elektronicznych,
 • 2182 innych zbiorów elektronicznych.

Digitalizacja zasobów Biblioteki Głównej UPH

 • 2274 zdeponowanych publikacji w Repozytorium UPH,
 • 1255 zdeponowanych publikacji w Bibliotece Cyfrowej UPH.

Działalność usługowa

 • 4918 zarejestrowanych czytelników,
 • 46505 odwiedzin,
 • wypożyczano i skorzystano na miejscu z 93318 wol. książek,  czasopism oraz  zbiorów specjalnych,
 • 41829 pobranych pełnych tekstów z licencjonowanych zasobów elektronicznych,
 • 2159 osób wzięło udział w szkoleniach i pokazach.

Digitalizacja dokumentów dla osób niewidomych

W ramach prac na rzecz Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, platformy cyfrowej materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych na serwerze ABC umieszczono 113 pozycji. W tym celu zeskanowano i sprawdzono 18 709 stron.

Infrastruktura

Biblioteka Główna UPH oferuje czytelnikom:
 • 22,5 km półek,
 • 360 miejsc, w tym 227 w 7 czytelniach,
 • 16 miejsc dla czytelników niepełnosprawnych,
 • 15 kabin pracy indywidualnej,
 • salę pracy zespołowej,
 • salę telewizyjną,
 • 89 stanowisk komputerowych dla użytkowników,
 • dostęp do Internetu z terminali komputerowych lub za pomocą sieci bezprzewodowej