Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała w 1969 r. Jest największą  w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Udostępnia także zbiory mieszkańcom Siedlec i regionu.


 Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:
 • gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej;
 • organizowanie i doskonalenie dostępu do swoich zbiorów;
 • kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
 • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników;
 • popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych na Uczelni i w regionie; 
 • ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych.

Misja Biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej. Zbiory Biblioteki mają uniwersalny zakres tematyczny. Gromadzi się niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego rodzaje zbiorów. Są to książki, czasopisma, wydawnictwa informacyjne i zbiory specjalne (normy, płyty analogowe i CDksiążki, czasopisma, wydawnictwa "drugiego obiegu", etc.). Biblioteka Główna UPH subskrybuje pełnotekstowe, abstraktowe, bibliograficzne bazy danych, serwisy czasopism pełnotekstowych oraz e-książki. 

ZBIORY BIBLIOTEKI


Stan na 31 grudnia 2018 r.

Zbiory tradycyjne:

Ogółem w jednostkach inwentarzowych: 469359, w tym:
 • 441425 książek,
 • 27934 czasopism,
 • 1787 pozostałych zbiorów nieelektronicznych,
 • 411 tytułów czasopism bieżących (papierowe).
Licencjonowane zasoby elektroniczne: 66 884, w tym:
 • 87 bazy danych,
 • 7065 czasopism elektronicznych,
 • 57550 książek elektronicznych,
 • 2182 innych zbiorów elektronicznych,
 • 1949 zdeponowanych publikacji w Repozytorium UPH.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


 • 5457 zarejestrowanych czytelników,
 • 51470 odwiedzin,
 • wypożyczano i skorzystano na miejscu z 99934 wol. książek,  czasopism oraz  zbiorów specjalnych,
 • 48069 pobranych pełnych tekstów z licencjonowanych zasobów elektronicznych,
 • 8867 osób wzięło udział w szkoleniach i pokazach.


DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW DLA OSÓB NIEWIDOMYCHW ramach prac na rzecz Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, platformy cyfrowej materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych na serwerze ABC umieszczono 136 pozycji. W tym celu zeskanowano i sprawdzono 23 667 stron.

INFRASTRUKTURABiblioteka Główna UPH oferuje czytelnikom:
 • 22,5 km półek,
 • 360 miejsc, w tym 227 w 7 czytelniach,
 • 16 miejsc dla czytelników niepełnosprawnych,
 • 15 kabin pracy indywidualnej,
 • salę pracy zespołowej,
 • salę telewizyjną,
 • 89 stanowisk komputerowych dla użytkowników,
 • dostęp do Internetu z terminali komputerowych lub za pomocą sieci bezprzewodowej.

pdf iconStatystyka 2017 pdf icon Statystyka 2016 pdf icon Statystyka 2015 pdf icon Statystyka 2014  
pdf icon Statystyka 2013  pdf iconStatystyka 2012 pdf icon Statystyka 2011  pdf iconStatystyka 2010