Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała w 1969 r. Jest największą  w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Udostępnia także zbiory mieszkańcom Siedlec i regionu.


 Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:
 • gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej;
 • organizowanie i doskonalenie dostępu do swoich zbiorów;
 • kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
 • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników;
 • popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych na Uczelni i w regionie; 
 • ochronę zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza zbiorów specjalnych.

Misja Biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej. Zbiory Biblioteki mają uniwersalny zakres tematyczny. Gromadzi się niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego rodzaje zbiorów. Są to książki, czasopisma, wydawnictwa informacyjne i zbiory specjalne (normy, płyty analogowe i CDksiążki, czasopisma, wydawnictwa "drugiego obiegu", etc.). Biblioteka Główna UPH subskrybuje pełnotekstowe, abstraktowe, bibliograficzne bazy danych, serwisy czasopism pełnotekstowych oraz e-książki. 

Zbiory Biblioteki

Stan na 31 grudnia 2021 r.

Zbiory tradycyjne:

Ogółem w jednostkach inwentarzowych: 495 948, w tym:

 • 457 178 książek,
 • 36 763 czasopism,
 • 2007 pozostałych zbiorów nieelektronicznych,
 • 293 tytuły czasopism bieżących (papierowe).

Licencjonowane zasoby elektroniczne: 235 853 , w tym:
 • 114 baz danych,
 • 6715 czasopism elektronicznych,
 • 226 956 książek elektronicznych,
 • 2182 innych zbiorów elektronicznych.

Digitalizacja zasobów Biblioteki Głównej UPH

 • 3354 zdeponowanych publikacji w Repozytorium UPH,
 • 1688 zdeponowanych publikacji w Bibliotece Cyfrowej UPH.

Działalność usługowa

 • 3864 zarejestrowanych czytelników,
 • 21 487 odwiedzin,
 • wypożyczano i skorzystano na miejscu z 57 089 wol. książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych,
 • 28 763 pobranych pełnych tekstów z licencjonowanych zasobów elektronicznych,
 • 1376 osób wzięło udział w szkoleniach i pokazach.

Digitalizacja dokumentów dla osób niewidomych

W ramach prac na rzecz Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, platformy cyfrowej materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych na serwerze ABC umieszczono 50 pozycji. W tym celu zeskanowano i sprawdzono 11674 stron.

Infrastruktura

 • Biblioteka Główna UPH oferuje czytelnikom:
 • 22,5 km półek,
 • 255 miejsc, w tym 33 miejsca dla czytelników z niepełnosprawnościami,
 • 15 kabin pracy indywidualnej,
 • salę pracy zespołowej,
 • salę telewizyjną,
 • 79 stanowisk komputerowych dla użytkowników,
 • dostęp do Internetu z terminali komputerowych lub za pomocą sieci bezprzewodowej.