Prawo autorskie

Prawa autorskie zapewniają autorom oryginalnych dzieł twórczych ograniczoną kontrolę nad reprodukcją i dystrybucją ich pracy. Taka forma ochrony daje posiadaczowi praw autorskich zestaw praw wyłącznych, oznacza też wyjątki od tej ochrony, które mają służyć dobru publicznemu.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PRAWA AUTORSKIE
OSOBISTE - chronią więź twórcy z utworem.
Nie podlegają zbyciu, lub zrzeczeniu. Są to prawa do:

- autorstwa utworu;
- oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, bądź udostępnienia   go anonimowo;
- nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
- decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
- nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
MAJĄTKOWE: twórcy przysługuje wyłączne prawo do:

- korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji;
- wynagrodzenia za korzystanie z utworu.


 

Prawo autorskie a wolne licencje

Poznaj licencje Creative Commons

Wolne licencje w nauce. Instrukcja

Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje

Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń

Prawo autorskie i wolne licencje

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki

Pomocnik Prawny PON umożliwia łatwe uzyskanie podstawowej wiedzy o prawnych aspektach otwartego dostępu, przydatnej dla autorów, wydawców, jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania. Pomocnik ułatwia usuwanie ograniczeń prawnych stojących na drodze do udostępniania publikacji naukowych w sposób otwarty.