Możesz zeskanować
lub skserować
całą książkę
 

Zgodnie z art. 23 prawa autorskiego wolno korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego,   bez konieczności pytania o zgodę ani wypłaty wynagrodzenia.


  
W Bibliotece Głównej UPH usługi reprograficzne realizowane są zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 23 lutego 1994 roku, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych poprzez kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonanie wydruków wyłącznie na dozwolony użytek własny, w celach niekomercyjnych. Osoby korzystające ze sprzętu reprograficznego ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa.

Ksero (I piętro)


 Punkt prowadzony przez firmę zewnętrzną, tel. 791-606-045 
 
Oddział Informacji Naukowej / Czytelnia Baz Danych (parter)
Czytelnia Zbiorów Specjalnych (II piętro)

 

 


Skanowanie

 

 
Czytelnia Ogólna (I piętro)
Czytelnia Wydawnictw Ciągłych (II piętro)
Nagrywanie na nośniki własne/płyty DVD

 

Stanowisko do nagrywania: hol katalogowy (parter)
Czytelnia Internetowa (I piętro)

Dostęp do internetu / pakiet Libre Office

 


Czytelnia Internetowa
Czytelnia Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych
Kabiny Pracy Indywidualnej
Biblioteka Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Studenci, doktoranci, pracownicy UPH logują się do Internetu za pomocą indywidualnego loginu i hasła.  
Internet bezprzewodowy jest dostępny w budynku Biblioteki Głównej w sieci EDUROAM. Z sieci mogą korzystać wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przed skorzystaniem z WiFi, należy zapoznać się instrukcją, na stronie http://eduroam.uph.edu.pl/